Οικοσύστημα Αγροτεχνολογικής
Εξαγωγικής Σύμπραξης

Οικοσύστημα cluster

Τα μέλη του οικοσυστήματος της Αγροτεχνολογικής Εξαγωγικής Σύμπραξης διεκδικούν από κοινού, υποστηρίζουν και συνδέονται μεταξύ τους.

Μαζί θέτουνε την ατζέντα σχεδιάζοντας νέα ερευνητικά έργα και προγράμματα προβολής, με βάση τις παγκόσμιες τάσεις, την προβολή της ελληνικής μεσογειακής διατροφής και γαστρονομίας, την πλούσια ελληνική βιοποικιλότητα και τις ιδιαιτερότητες των εταίρων – μελών, που έχουν ως σκοπό τη βελτίωση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος τους και την αύξηση της εξαγωγικής τους ικανότητας.

Βοηθήστε μας να επιταχύνουμε τη μετάβαση σε ένα βιώσιμο σύστημα αγροδιατροφής ενώ ταυτόχρονα επωφελείται η εταιρεία σας για να εκσυγχρονίσει τη λειτουργία της, να βελτιώσει τα προϊόντα της, να επιταχύνει την καινοτομική της ανάπτυξη και να ενισχύσει των εξαγωγικό της χαρακτήρα.

  • Yποστήριξη Εταιρειών
  • Ανάπτυξη Καινοτομίας
  • Εταιρικές Συνέργειες
  • Παγκοσμιοποίηση

Η Σύμπραξη υποστηρίζει τα μέλη της για την προώθηση των εξαγωγών, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και την ανάπτυξη νέων καινοτομικών προϊόντων, παρέχοντας τα κατάλληλα εργαλεία και υπηρεσίες:

  • Στρατηγικών Συνεργασιών
  • Ενημέρωσης και Πληροφόρησης
  • Έρευνας, Καινοτομίας και Τεχνολογίας
  • Προώθησης/Προβολής Εξαγωγών, Ελληνικής Μεσογειακής Γαστρονομίας/ Διατροφής και Ελληνικής Βιοποικιλότητας
  • Εκθέσεις, Συνέδρια και Ημερίδες
  • Χρηματοδοτικά Προγράμματα

Νέες Τεχνολογίες

Η ανάπτυξη της καινοτομίας και η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών από τα μέλη αποτελεί κύριο στόχο της Σύμπραξης και επιτυγχάνεται μέσω συνεργασιών με ερευνητικά κέντρα, ακαδημαϊκούς φορείς και άλλων παρεμφερών συμπράξεων.

Οι Δράσεις Καινοτομίας αποτελούν εξατομικευμένα forum τομέων της αγροδιατροφής, όπου τα μέλη έχουν πρόσβαση σε εξειδικευμένη πληροφορία, γνώση και τεχνικές, ανταλλάσσουν μεταξύ τους εμπειρίες και καλές πρακτικές ενώ ταυτόχρονα δημιουργούνται οι συνθήκες για στρατηγικές συνεργασίες και συνέργειες.

Η εξωστρέφεια, η αύξηση της ανταγωνιστικότητας κι ο εξαγωγικός χαρακτήρας αποτελούν τους βασικούς στόχους που προωθεί η Σύμπραξη κι αποτελούν ταυτόχρονα κυρίαρχο συστατικό της λειτουργίας της.

Η Σύμπραξη βρίσκεται σε συνεχή ανταλλαγή καλών πρακτικών και προώθησης συνεργασιών με αντίστοιχες ευρωπαϊκές και διεθνείς πρωτοβουλίες, συμπράξεις, κέντρα καινοτομίας και ερευνητικά κέντρα αναπτύσσοντας συνεργασίες στρατηγικής σημασίας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η Σύμπραξη, ως καταλύτης ανάπτυξης, αναζητά συνεχώς ευκαιρίες για στρατηγικές συνεργασίες, ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί τις προϋποθέσεις και παρέχει τα εργαλεία για την επίτευξη συνεργειών μεταξύ των μελών της.

Εξ’ αιτίας του εξαγωγικού χαρακτήρα των μελών της Σύμπραξης, οι παγκόσμιες τάσεις της σε θέματα αγροδιατροφής, αγροτεχνολογίας και αγροβιοτεχνολογίας, αναλύονται διεξοδικά, προσαρμόζονται στις ελληνικές συνθήκες και ιδιαιτερότητες και επικοινωνούνται κατάλληλα προκειμένου τα μέλη να γνωρίζουν έγκαιρα τις αλλαγές που τους αφορούν.

Tα νέα μας

Οικοσύστημα Cluster

Οικοσύστημα Αγροτεχνολογικής Εξαγωγικής Σύμπραξης Οικοσύστημα cluster Τα μέλη του οικοσυστήματος της Αγροτεχνολογικής Εξαγωγικής Σύμπραξης διεκδικούν από κοινού, υποστηρίζουν και συνδέονται μεταξύ τους. Μαζί θέτουνε την

Περισσότερα